Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op personen en/of organisaties die via de diensten van Seasy een donatie doen of een geldinzamelingsactie voor een Doel opzetten.

Om het doneren zo eenvoudig mogelijk en daarmee kostenbesparend te houden, wordt een overeenkomst gesloten tussen Seasy en jou als Gebruiker. Indien je geen overeenkomst wenst aan te gaan, vragen wij je niet verder te gaan met het doneerproces, het aanmaken van een actie en geen gegevens in te vullen op het Platform.

Indien je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden gaat Seasy ervan uit dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten zoals vermeldt in deze Algemene voorwaarden.

De Algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 20-06-2019.

  1. Definities

1.1 Seasy; Eigedom van GOP informatievoorziening, statutair gevestigd te van den Berghstraat 16 5271HS Sint-Michielsgestel KVK 17120704.

1.2 Doel: Elke charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon zonder winstoogmerk (zijnde: (sport)vereniging, stichting) of individu met een maatschappelijk doel, die gebruik wil maken van de diensten van Seasy, teneinde giften te ontvangen van Gebruikers.

1.3 Gebruiker: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die door middel van het gebruik van het Platform van Seasy aan een Doel kan doneren.

1.4 Platform: De Seasy software applicatie en website, te vinden op https://www.Seasy.nl.

1.5 Extern betalingssysteem: het externe betalingssysteem van Mollie. Informatie en algemene voorwaarden van Mollie zijn te vinden op https://www.mollie.com.

  1. Algemeen

2.1 Seasy maakt het voor Gebruikers mogelijk om via het Platform donaties te doen aan één of meerdere Doelen of acties. Ook kan een Gebruiker een geldinzamelingsactie voor een Doel opzetten.

2.2 Seasy zorgt er voor dat donaties die via het Platform zijn gedaan terechtkomen bij het Doel. Het gebruik van het Platform is, naast het doen van donatie, gratis.

2.3 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, kan er geen donatie plaatsvinden of inzamelactie worden opgezet. Indien er tegen de wil van de Gebruiker een overeenkomst is gesloten, dan dient de Gebruiker dit z.s.m. kenbaar te maken door een e-mail te sturen via het contact formulier (https://seasy.nl/contact).

2.4 Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Seasy, behoudens jegens de Gebruiker gedurende een overeenkomst. Deze versie is opgemaakt d.d. 08-01-2019.

  1. Donaties

3.1 Indien de Gebruiker een donatie wil doen via het Platform, dient de Gebruiker deze Algemene voorwaarden te accepteren en vervolgens alle stappen van het donatieproces en betalingsproces succesvol te doorlopen.

3.2 De Gebruiker bepaalt zelf aan welk Doel gedoneerd wordt, de hoogte van het gewenste bedrag van de donatie en de frequentie van de donatie (eenmalig of periodiek).

3.3 Seasy zal het gedoneerde bedrag na aftrek van (transactie)kosten overmaken aan het Doel.

3.4 De transactiekosten van een donatie verschillen per betaalmethode en zijn terug te vinden in deze tabel.Dit zijn de kosten voor de transactie die door het Externe betalingssysteem in rekening worden gebracht.

3.5 Indien het Doel de donatie uitdrukkelijk afwijst, dan zal het gedoneerde bedrag na aftrek van transactiekosten en kosten van Seasy na een maximale termijn van drie maanden worden geretourneerd op de rekening waarvan de donatie is gedaan.

3.6 Uitbetaling van de Donaties aan de Doelen wordt maandelijks uitgekeerd aan het Doel of aan het einde van de looptijd van het Doel met een vertraging van maximaal drie maanden.

  1. Rechten en plichten Seasy

4.1 Seasy zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving in het kader van fondsenwerving, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.

4.2 Seasy heeft het recht door Gebruiker aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van het Platform ten goede komt.

4.3 Seasy behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Seasy. Seasy is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

4.4 Hoewel Seasy tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Seasy geen garantie over de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

4.5 Wanneer Seasy hyperlinks naar informatie van Doelen aanbiedt, betekent dit niet dat Seasy deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Seasy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke informatie. Derhalve kan Seasy op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

4.6 Gebruikers van het Platform kunnen zelf inhoud plaatsen in het Platform. Seasy oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Seasy zal klachten over gebruikersinhoud ten alle tijden onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen of verwijderen. Voor klachten of opmerkingen dient de Gebruiker of bezoeker contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen via het contact formulier (https://seasy.nl/contact).

  1. Persoonsgegevens en Privacy

5.1 Indien je als Gebruiker een donatie wil doen of een geldinzamelactie wil starten, dan vragen wij je om tijdens de registratie een aantal (persoons)gegevens in te voeren.

5.2 De persoonsgegevens die wij van jou als Gebruiker verzamelen, hebben wij nodig om de overeenkomst met jou op een juiste manier uitvoeren. Wij vragen je om gegevens in te voeren die wij nodig hebben om een donatie uit te voeren of een geldinzamelingsactie op te zetten.

5.3 Seasy respecteert jouw privacy. Gegevens van Gebruikers worden vertrouwelijk wordt behandeld en alleen gedeeld met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst tussen Seasy en Gebruiker uit te voeren. Een derde partij waarmee gegevens gedeeld worden is bijvoorbeeld onze Externe betalingsprovider. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt.

5.4 Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in ons aparte privacy- en cookiebeleid.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Seasy tegenover de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis – waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt – beperkt tot het aan Seasy gedoneerde bedrag door de Gebruiker.

6.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.

6.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Seasy beperkt tot de directe schade van de Gebruiker.

6.4 Seasy is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten door het Doel) die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform die derving van inkomsten van het Doel tot gevolg hebben.

6.5 Seasy heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van de Gebruiker zelfstandig ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

6.6 De aansprakelijkheidsbeperking in deze titel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Seasy.

  1. Intellectuele eigendomsrechten Seasy

8.1 Indien de Gebruiker gebruikt maakt van het Platform, is het verboden om:

1.a) het Platform op een niet aan de Gebruiker toebehorend apparaat te installeren;

2.b) het Platform op een (peer to peer) netwerk of anderszins beschikbaar te maken voor derden;

3.c) een subtoestemming tot het gebruik van het Platform te verstrekken;

4.d) het Platform aan te passen, de broncode te achterhalen en/of afgeleide werken van het Platform te ontwikkelen.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van het Platform liggen bij Seasy of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seasy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

8.3 Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van het Platform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

8.4 Niets van wat in deze Algemene voorwaarden en/of op het Platform wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat de Gebruiker mag maken van het Platform is beperkt tot hetgeen in deze Algemene voorwaarden is beschreven.

8.5 Op basis van deze Algemene voorwaarden, verleent Seasy de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van het Platform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden in het Platform ter beschikking worden gesteld.

8.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Seasy of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer -maar niet daartoe beperkt- niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Seasy substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

8.7 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. ​

  1. Uploaden/ ter beschikkingstelling van informatie

9.1 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Seasy, staat de Gebruiker ervoor in dat de Gebruiker bevoegd is om dat te doen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en dat de Gebruiker gerechtigd is om aan Seasy de rechten te verlenen als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.

9.2. Gebruiker garandeert dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd zijn met de wet en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom en/of privacy. Ook is er geen toestemming nodig of licentie vereist van de Gebruiker of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het Platform.

9.3 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Gebruiker toebehoren met betrekking tot de informatie die door de Gebruiker via het Platform ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van het Platform.

9.4 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Seasy (waarmee in deze Algemene voorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), de Gebruiker automatisch aan Seasy een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, (sub)licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:

1.a) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met een dienst van Seasy;

2.b) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met een dienst van Seasy;

3.c) het recht te verlenen om enige door de Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Seasy en van het Platform, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Seasy op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

9.5 De Gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van Seasy of derden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

9.6 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker ter beschikking stelt aan Seasy gebruikt zullen worden gebruikt door andere gebruikers van Seasy. Seasy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene voorwaarden door gebruikers van Seasy. De Gebruiker erkent mede dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker beschikbaar stelt aan Seasy door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze Algemene voorwaarden.

9.7 Seasy is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door de Gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

9.8 De Gebruiker staat er jegens Seasy voor in dat de Gebruiker volledig rechthebbende is ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die de Gebruiker aan Seasy ter beschikking stelt en dat de Gebruiker volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze Algemene voorwaarden te verlenen.

9.9 De Gebruiker vrijwaart Seasy en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van de Gebruiker in strijd met deze Algemene voorwaarden. Alle door Seasy gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

  1. Slotbepalingen

10.1 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden behouden hun volle werking.

10.2 Indien een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Seasy zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

10.3 In geval van verkoop, overdracht of fusie mag Seasy haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden overdragen aan een derde. Gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld.

10.4 Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt gedaan.

10.5 Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat, zal Seasy zich inspannen om met de Gebruiker tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van Seasy, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch, tenzij dwingend recht anders bepaalt.